Een degelijke intellectuele en culturele vorming
Uitgangspunt

Wij willen onze leerlingen voldoende intellectuele bagage meegeven zodat ze in staat zijn om levenslang te studeren. Dit veronderstelt dat zij voldoende basiskennis meekrijgen waarop ze kunnen verderbouwen. Daarnaast leren ze de strategieën (vaardigheden) om informatie te verwerven en te verwerken om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Leerlingen uit onze ASO-afdeling of uit de richting sociale technische wetenschappen worden aan het IHKA klaargestoomd voor de hogeschool of universiteit (bachelor- of masterniveau).

Hiervoor werken wij niet alleen op het gebied van de intellectuele vorming, maar ook op het vlak van het aankweken van een studiemethode die gericht is op het toenemend zelfstandig verwerken van steeds groter leerinhouden. Discipline en studie-inzet zijn kernkwaliteiten van een goede student.

Culturele vorming mag in ons opvoedingsopdracht niet ontbreken. De leerlingen krijgen de kans om te proeven van elke vorm van kunst (schilder-, beeldhouw-, woordkunst, muziek , architectuur , literatuur ...). Vandaar verlaten de leerlingen regelmatig het schooldomein om cultuur in de breedste zin van het woord te gaan opsnuiven of krijgen ze de kans om zelf cultuur te scheppen (bv. schooltoneel, filmproject ...).


Leren leren

In onze maatschappij is levenslang leren heel belangrijk. Dit betekent dat wij als school de plicht hebben om onze leerlingen de nodige vaardigheden aan te leren om - zelfstandig - informatie (leerstof) te verwerken.

Een cursus 'leren leren' op zich is niet voldoende. Elke vakleerkracht helpt de leerling verder helpen door vakgebonden studietips te geven. Op het elektronisch leerplatform kunnen de jongens en meisjes de verschillende tips terugvinden. Leerlingen weten op die manier wat ze van elk vak moeten kennen en kunnen.

Elke leerling heeft ook zijn eigen leerstijl. Het is dan ook belangrijk dat wij hen daarvan bewust maken. De leerkracht zorgt dan ook voor voldoende variatie in de didactische aanpak tijdens het lesgebeuren .

Leerlingen leren ook het best van elkaar. Vandaar dat er tijdens de lessen kansen worden gecreëerd waarbij leerlingen aan elkaar leerstof kunnen en mogen doorgeven. Dit gebeurt vanzelfsprekend onder het wakende oog van een leerkracht.

Alhoewel het leren leren vooral tijdens de les zelf gebeurt, krijgen de leerlingen van de eerste graad ook enkele heel duidelijke richtlijnen en tips over het studeren in het klassenuurtje door de klassenleraar.

Leerlingen van de tweede graad kunnen op aanvraag enkele sessies leren leren volgen. Dit wordt in samenwerking met het clb en de cel leerlingenbegeleiding georganiseerd.


Het beoordelen van onze leerlingen

Algemeen

We maken een onderscheid tussen de evaluatie van het dagelijks werk (DW) en de evaluatie van de proefwerken (PW).

Daarnaast evalueren wij de leerlingen op hun attitude. De klassenraad beoordeelt de leerling op zijn leer- en leefhouding. Dit wordt – voor de niet-vakgebonden attitudes – niet in punten uitgedrukt. 


​Evaluatie van het dagelijks werk​

De punten voor het dagelijks werk zijn afkomstig van de schriftelijke beurten (grote of kleine toetsen) en de huiswerken.

In de digitale schoolagenda (Smartschool) geeft elke vakleerkracht duidelijk weer wanneer een toets of taak opgegeven werd, wat je moet kennen/kunnen en de datum wanneer de toets plaatsvindt of de taak ingediend moet worden.

Het aantal toetsen per vak is afhankelijk van het volume van het vak en de leeftijd van de leerlingen. Elke  grote toets moet (GT) minstens veertien dagen en een kleine toets (KT) minstens één week vooraf in de digitale agenda opgegeven staan. Er kan slechts één grote toets of twee kleine schriftelijke beurten per dag gegeven worden.
Onaangekondigde toetsen gaan alleen over de leerstof van de vorige les of van de zojuist geziene les. Het aantal punten op een onverwachte overhoring is beperkt.

Huiswerk is in de eerste plaats bedoeld om
  • geziene leerstof vast te zetten;
  • voor te bereiden op  nieuwe leerstof;
  • afwerken van in de klas gestarte oefeningen/taken in het kader van zelfactiverende werkvormen (bzl,  contractwerk ...)...

De opgave van het huiswerk wordt altijd in de digitale agenda genoteerd. Er staat duidelijk vermeld wat er moet gebeuren en tegen wanneer het werk af moet zijn en/of ingediend worden.
 
Het puntenaandeel van een huiswerk kan nooit zwaarder dan een kleine toets doorwegen op het geheel van het dagelijks werk.
 
Let wel! Groepswerken waaraan men meerdere lessen heeft mogen werken en die vooral specifieke vaardigheden toetsen, kunnen hierop een uitzondering vormen. Het is wel heel belangrijk dat de leerkracht heel duidelijke criteria meegeeft waarop hij/zij het groepswerk beoordeelt.


De evaluatie van de attitudes

Net voor de herfst- en de krokusvakantie wordt er een attituderapport voor elke leerling opgesteld.
 
Tijdens de voorlaatste week voor de herfst- en krokusvakantie houdt de school attitudeklassenraden. De klassenleraar vult vooraf een attituderapport van elke leerling (via Schoolonline) in. Daarop geeft hij/zij een oordeel over vier leer- en leefhoudingen. Deze laatste verschillen van graad tot graad.
Op de klassenraad wordt dit ingevuld attituderapport ter bespreking geprojecteerd. Nadat elke vakleerkracht zijn mening over de houding van de leerling heeft gegeven, worden eventueel wijzigingen aan het attituderapport aangebracht. De algemene beoordeling van klassenraad kan door een individuele leerkracht met een opmerking aangevuld worden.
 
De examens

In 1ste en 2de graad ASO/TSO 

3 volledige examenbeurten: Kerstmis, Pasen en  juni  


In de 3de graad ASO/TSO 

2 volledige examenbeurten: Kerstmis en juni


De geïntegreerde proef

In het 2e jaar van de 3e graad van het TSO gaat aparte aandacht uit naar de evaluatie van de geïntegreerde proef. Dit is een jaarproject met tussentijdse evaluatiestappen op basis waarvan wordt nagegaan of je voldoet voor de praktische, kunstzinnige of technische aspecten van je vorming. Deze proef wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de school en is van groot belang voor al dan niet slagen.


Seminaries

​In de derde graad ASO worden ook seminaries ingericht, waarbij verschillende vakken worden betrokken. Tijdens deze contacturen wordt er rond projecten gewerkt. Er is permanente evaluatie.
De leerlingen krijgen vooraf de criteria waarop geëvalueerd wordt.