Pedagogisch project
Een school is zoveel meer dan een plaats waar les wordt gegeven. School maken is ook samenleven en een sfeer creëren waardoor leerlingen graag naar school komen. Het is samen blij zijn als je leerlingen gelukkig ziet en bezorgd zijn als je het verdriet van leerlingen voelt. Het is vooral de leerlingen graag zien en er zijn als ze je nodig hebben op hun soms moeilijke weg naar volwassenheid.

Deze boeiende opdracht verloopt voor de directie, leerkrachten en hulpopvoedend personeel niet altijd van een leien dakje, maar met heel wat overleg, een gemeende bezorgdheid voor onze leerlingen en de vaste wil de problemen op te lossen, komen we samen een heel eind.
Het opvoedingsproject

1. Algemeen

Dit pedagogisch project is een verduidelijking van wat we op vlak van onderwijs en opvoeding op school wensen te bereiken en hoe de school haar werking hierop wil afstemmen. Het is een algemeen kader waarin een visie wordt vastgelegd over de waarden de normen en de doelen van de school. Dit houdt in dat de opvattingen inzake ontwikkeling en opvoeding en de visie op mens en maatschappij aan de basis liggen.

Door dit project zal de school zich kunnen profileren en zodoende aan de ouders klaar en duidelijk meedelen wat het Instituut H. Kindsheid aan hun kinderen te bieden heeft. Het kan dus oriënterend werken voor de ouders bij de schoolkeuze in functie van de gewenste opvoeding en onderwijscriteria voor hun kinderen.

Allen die betrokken zijn bij de begeleiding en de vorming van de leerlingen van onze school aanvaarden onvoorwaardelijk dit pedagogisch project. Alle leerkrachten zullen het project niet alleen onderschrijven, maar ook echt uitdragen. Van hen wordt dan ook inzet en engagement verwacht ten overstaan van onze school.

Het directieteam ondersteunt een leraren- en opvoederskorps dat dag in dag uit probeert elke leerling zo op te leiden en te begeleiden dat hij/zij kan uitgroeien tot een vakbekwame en sociaalvaardige volwassene die belang hecht aan gezonde discipline, verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid en dienstbaarheid. Bovendien wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij het nodige respect opbrengt ten overstaan van zichzelf, de anderen en de (materiële) omgeving.

Het IHKA is een katholieke school. Onze onderwijstaak wordt dan ook opgenomen vanuit een christelijke levenshouding.

Binnen de Kerk van Jezus Christus werken wij als katholieke school mee aan de opvoeding en het onderwijs van jonge mensen. We willen hen helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven :
 
 • die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen;
 • die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen door een christelijke overtuiging.

Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.

2. Het pedagogisch project concreet

2.1 Pedagogisch - didactisch

Onze school wil vooral een leefgemeenschap zijn, waarin leerlingen en personeelsleden zich thuis voelen. Dat betekent dat er zowel aandacht voor leven als leren is. Wij werken met meisjes en jongens en met leerlingen van verschillende leeftijden, van het eerste tot en met het zesde jaar. Met deze verschillen houden we niet alleen rekening, maar we gebruiken ze ook op een positieve manier in het leerproces. Dit betekent concreet dat we de samenwerking en continuïteit tussen de graden nastreven.

De school doet voor de opleiding die zij aan haar leerlingen verstrekt een beroep op enthousiaste en vakbekwame leerkrachten die geloven in het principe van het 'levenslang leren'. Deze leerkrachten kunnen voor deze opdracht gebruik maken van up-to-date leermiddelen (ICT-toepassingen allerhande, audio-visuele middelen,…) én van een moderne infrastructuur (ruime lokalen, goed uitgeruste vaklokalen,…). Onontbeerlijk voor een school uit de 21e eeuw die vernieuwend wil werken en voortdurend wil aansluiten op de technische en technologische evoluties. Als school is het onze bedoeling om samen met de leerlingen op tocht te gaan. Dit op tocht gaan betekent dat we met alle leerlingen waarmee we vertrekken ook willen aankomen aan het einde van de tocht. Daarom besteden we ook veel aandacht aan: het zelfstandig leren leren; een efficiënte studiebegeleiding en een permanente evaluatie van de vooruitgang van de leerlingen.

Maar een school is meer dan een kennisfabriek waar leerlingen worden klaargestoomd voor het verdere professionele leven. Leerlingen brengen een pak uren van hun leven op school door. Het is belangrijk dat leerlingen zich daar goed voelen. Het mag gerust een tweede thuis zijn, een veilige omgeving met om zich heen vrienden en mensen die hen een warm gevoel geven. De klassenleraren en het netwerk van leerlingenbegeleiding spelen hierbij een belangrijke rol. Leraar-zijn is niet zomaar een job die zich louter en alleen beperkt tot kennisoverdracht. Elke leerkracht staat - samen met de directie, de opvoeders en de CLB-medewerkers - ook in voor de begeleiding van zijn leerlingen, zowel op het niveau van het "leren" als op het niveau van het "leven". Inderdaad … door voor de leerlingen via taal en algemene houding een voorbeeld te zijn, tonen de leerkrachten de weg die hun leerlingen moeten gaan. Daarom hechten wij ook veel belang aan duidelijke afspraken. Bij overtreding zal eerlijk en éénduidig gesanctioneerd worden. Dit zal maar gebeuren nadat aan betrokken leerling open kansen geboden werden om het beter te doen. Wij verwachten dan ook van de ouders eenzelfde opbouwende houding door de uiteindelijke beslissing van de schoolleiding te steunen.

Onze school heeft aandacht voor elke leerling. We hebben oog voor hun socio-emotionele verscheidenheid en respect voor hun eigenheid en karakter.


2.2 Enkele bijzondere aandachtspunten
 
 • Onthaal nieuwe leerlingen
  Van groot belang is dat de leerlingen zich goed voelen in de school, daarom besteden we ruim aandacht aan de opvang en hechten we veel belang aan het creëren van een aangenaam leefklimaat. De eerste schooldagen maken ze kennis met het gebouw, het personeel, de gebruikelijkheden. De 'kennismakingsnamiddag' biedt leerlingen van het eerste jaar de kans om hun klasgenoten en klassenleraar beter te leren kennen.

  De school organiseert in het 3de trimester ook onthaal- en contactdagen voor nieuwe leerlingen en leerlingen van het 6de leerjaar basisonderwijs.
   
 • Niet té grote klasgroepen
  Dit is een bewuste keuze van het schoolteam.
   
 • Erkenning van leerlingen als jonge mensen
  We behandelen de leerlingen met respect en we luisteren naar ze.
   
 • Een pestvrije school
  Pesten is op heel wat scholen een probleem. Onze school werkt aan een positieve schoolsfeer waar op termijn geen plaats meer is voor pesten. In de loop van het schooljaar gaan we via projectjes, toneel, film, literatuur in op de pestproblematiek en de positie van pester en gepeste.
   
 • Een sportieve school
  We stimuleren de sportbeoefening van onze leerlingen. Er zijn middag- en avondactiviteiten en we nemen geregeld deel aan buitenschoolse activiteiten.
   
 • Gewicht van de boekentas
  Een pasklare oplossing hebben wij niet. We geven leerlingen en ouders tips over het verminderen van het gewicht van de boekentas en stimuleren de vakgroepen om na te denken wat er vanuit het vak kan gebeuren (vb. atlas, woordenboek,…).
   
 • Culturele belangstelling
  De school streeft ernaar bij de leerlingen algemene culturele interesse te ontwikkelen door deelname aan diverse culturele voorstellingen, studie-uitstappen, schooltoneel,…
   
 • Gezondheidseducatie
  Naast de aandacht voor sport en beweging, willen we de leerlingen ook goede gezondheidsattitudes bijbrengen via acties als gezonde ontbijten, rookvrije klassen, fruitprojecten, …
   
 • Activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op het sociaal en christelijk engagement
  Vb. Missieactie, 11.11.11, Damiaanactie, Broederlijk Delen, Welzijnszorg, …


2.3 Overleg

Onze school streeft een overlegstructuur na. Dit overleg willen we voeren met alle participanten van het onderwijs, zowel binnen als buiten de school. Het beleid moet open en dynamisch zijn. Dit houdt in dat over alle aspecten van de school een duidelijke communicatie gevoerd wordt door het schoolbeleid en haar uitvoerders. Bovendien is de school zelfkritisch en werkt ze vanuit een permanente zelfevaluatie aan de verbetering van haar kwaliteit. Dit brengt een dynamiek tot stand die de school toelaat zich te richten op de uitdagingen van de maatschappij en op de toekomst. Zij zal daarom ook het volgen van nascholingen door haar personeelsleden aanmoedigen.