Pedagogisch project

 Het opvoedingsproject

1.1 Algemeen

 

Dit pedagogisch project is een verduidelijking van wat we op vlak van onderwijs en opvoeding op school wensen te bereiken en hoe de school haar werking hierop wil afstemmen. Het is een algemeen kader waarin een visie wordt vastgelegd over de waarden, de normen en de doelen van de school. Dit houdt in dat onze opvattingen inzake opvoeding, ontwikkeling en de visie op mens en maatschappij aan de basis van dit pedagogisch project liggen.

 

Door dit project wil de school zich profileren en aan de ouders klaar en duidelijk meedelen wat H. Kindsheid aan hun kinderen te bieden heeft. Het kan dus oriënterend werken voor de ouders bij de schoolkeuze in functie van de gewenste opvoeding en onderwijscriteria voor hun kinderen.

 

Iedereen die betrokken is bij de begeleiding en de vorming van de leerlingen van onze school aanvaarden onvoorwaardelijk dit pedagogisch project. Alle leerkrachten zullen het project niet alleen onderschrijven, maar ook echt uitdragen. Van hen wordt dan ook inzet en engagement verwacht ten overstaan van onze school.

1.2 Het pedagogisch project concreet

 

Ons pedagogisch project steunt op zes pijlers:

  1. Kindsheid ontwikkelt kwaliteitsonderwijs.
  2. Kindsheid zet in op pedagogisch-didactische innovatie
  3. Kindsheid is een warme school.
  4. Kindsheid biedt zorg op maat.
  5. Kindsheid werkt aan de groeps-en persoonlijkheidsvorming.
  6. Kindsheid is een katholieke dialoogschool.

 

1.2.1 H. Kindsheid ontwikkelt kwaliteitsonderwijs

 

Wij bieden de leerlingen een sterke intellectuele vorming aan. Dit veronderstelt dat zij voldoende basiskennis meekrijgen waarop ze levenslang kunnen verder bouwen. Om leerlingen klaar te stomen voor de hogeschool, de universiteit en/of het beroepsleven doet de school een beroep op vakbekwame leerkrachten die geloven in het principe van ‘levenslang leren’. Daarom besteden wij niet alleen heel veel aandacht aan (parate) kennisopbouw, maar ook aan ‘leren leren’. Wij bieden onze leerlingen een efficiënte studiebegeleiding aan waarbij ze met de juiste strategieën leerstof leren zelfstandig verwerken.
Elke leerkracht neemt het engagement op zich om op pad te gaan met de leerling; om hem/haar zo goed mogelijk te helpen ondersteunen bij de ontwikkeling op persoonlijkheids- en studievlak, rekeninghoudend met zijn of haar mogelijkheden.

 

1.2.2 H. Kindsheid zet in op pedagogisch-didactische innovatie

 

Wij leven in een snel veranderende wereld waarbij het noodzakelijk is dat de school nieuwe competenties aan haar leerlingen aanleert. De school verwacht van zijn leerkrachten en opvoeders dat zij zich voortdurend nascholen om zo professioneel sterker en eigentijds hun opdracht kunnen vervullen. Wij verwachten dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste didactische en pedagogische en vakinhoudelijke bevindingen en dit ook dagdagelijks proberen toe te passen. Leerlingen verdienen de beste aanpak.
De school engageert zich ook in het uitbouwen van sterke leeromgevingen waarbij alle didactische middelen (in de mate van het mogelijke) aanwezig zijn om op een doeltreffende manier les te geven.

1.2.3. H. Kindsheid is een warme school

 

Een leerling kan pas goed presteren wanneer leerlingen én personeelsleden  zich goed in hun vel voelen.
 Leerkrachten en directie proberen elke leerling door en door te kennen: niet alleen de naam, maar ook zijn/haar interesse, karakter, competenties … Niet voor niks is ons motto: ‘een naam wordt een gezicht’. Elke leerling willen wij als individu benaderen. Er zijn geen ‘nummers’ op onze school.
De drempel tussen leerlingen en leerkrachten proberen wij zo laag mogelijk te houden. Leerlingen kunnen leerkrachten en/of directie – op respectvolle wijze – zonder schroom aanspreken of via een leerplatform contacteren.
Via de leerlingenraad krijgen de leerlingen inspraak in het beleid van de school. In de schoolraad krijgen zij een volwaardig platform om mee te denken over hoe wij onze school warm en hartelijk kunnen uitbouwen. Zij krijgen ook de kans om allerlei activiteiten te organiseren die het schoolleven aangenamer maken.

 

1.2.4 H. Kindsheid biedt zorg op maat

 

De ‘zorg’ voor onze leerlingen kan geen aparte discipline zijn op school, maar moet integraal deel uitmaken van het schoolsysteem. De zorg voor onze leerlingen is de verantwoordelijkheid van elke leerkracht, directielid en opvoeder.

Onze begeleiding van de leerling zien wij op twee vlakken: zijn ‘leerling zijn’ (leerproblemen opvangen, leren leren …) en zijn ‘jongere’ zijn (socio-emotionele problemen).

De school probeert –binnen de draagkracht van de school elke individuele hulpvraag op beide vlakken te beantwoorden. H. Kindsheid is bereid om – indien nodig – te putten uit een hele resem redicodis-maatregelen om leerlingen met extra zorg zo ver mogelijk te brengen.
Elke individuele hulpvraag kan rekenen op heel veel goodwill bij de leerkrachten, opvoeders, directie en leerlingenbegeleiding. Wij staan ook open voor externe ondersteuning (CLB, ondersteuningsnetwerk, psychologen …) om tot de beste oplossingen voor een zorgprobleem te komen.

 

1.2.5 H. Kindsheid werkt aan de groeps-en persoonlijkheidsvorming.

 

Een school is zo veel meer dan een kennisfabriek. Het is een sociale ontmoetingsplaats waar leerlingen leren leven met elkaar. Leerlingen moeten ervaren dat hun vrijheid eindigt waar die van een ander begint. Respect voor elkaar, ondanks diversiteit, is een waarde die H. Kindsheid hoog in zijn vaandel draagt. Leerlingen moeten elkaar leren waarderen voor wie ze zijn. Iedereen is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
Via allerlei activiteiten willen wij onze jongeren laten ervaren hoe belangrijk het is om zich te engageren en dat samenwerken tot mooie prestaties kan leiden.
Wij vinden het ook heel belangrijk dat zij zichzelf leren ontdekken: hun kwaliteiten en hun grenzen. Leerkrachten en opvoeders zijn er om hen in hun zoektocht te begeleiden. Jongeren moeten de ruimte krijgen om te dromen en daaruit hun levensdoelen te formuleren.
De school is een plaats waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling met respect voor elkaar.

 

1.2.6 H. Kindsheid is een katholieke dialoogschool.

De waarden die wij aan onze jongeren willen doorgeven en voorleven (met vallen en opstaan) vinden hun oorsprong in de christelijke en katholieke geloofsleer. Al wat wij doen is een vertaling van het woord ‘liefde’ zoals het in het evangelie beschreven staat.

Wij zijn een school die open staat  voor en ruimte biedt aan diversiteit. Wij zijn bereid om in dialoog – op een wederzijds respectvolle manier – met anders denkenden en gelovigen te treden.  H. Kindsheid is een oefenplaats om op een gezonde kritische, verdraagzame manier samen te leven. Op die manier proberen wij mee te bouwen aan een wereld waar er plaats is voor iedereen: de wereld waar God van droomt.

 

 

Wij kunnen de doelstellingen van onze school samenvatten met de woorden van Jacques Delors: ‘Learning to learn’, ‘Learning to do’, Learning to live together’ and ‘Learning to be’.