Algemene vorming:enkele vakken in de kijker

De H. Kindsheid kiest ervoor om in het eerste jaar bijkomend in te zetten op Nederlands. Nederlands is immers echt het basisvak: teksten begrijpen, vlot tekstjes schrijven en taal doorgronden is zo belangrijk, ook voor andere vakken.

In Accent en Extra wordt vooral verdieping aangeboden van volgende krachtlijnen uit het leerplan: 

 • taal als systeem begrijpen en onderzoeken. Onderzoeken van het taalgebruik en inzicht in het taalsysteem (spellingsregels, zinsbouw...) kan het leren van vreemde talen ondersteunen, zowel van de moderne talen als vanLatijn.
 • Door middel van taal structuur brengen in de eigen gedachten en ervaringen, en ze toetsen aan eigen en andermans mens- en wereldbeeld. Door te verwoorden leren leerlingen zichzelf ook beter kennen. Hun gedachten en meningen ook aan die van anderen aftoetsen, via diverse informatiebronnen en via een brede communicatie helpt hen om die te structureren.

 Een aantal doelen uit het vak Mens & Samenleving worden gerealiseerd in het vak Nederlands.

Naast Frans biedt de H. Kindsheid ook Engels aan in het eerste jaar. In de nieuwe leerplannen voor Engels ligt de focus op communicatieve vaardigheden in functie van doelgerichtheid. Daarvoor zijn inzicht in taalsysteem en taalgebruik en het inzetten van strategieën nodig.

Daarnaast is er expliciete aandacht voor het interculturele en het artistiek-literaire.

In het eerste jaar krijgen leerlingen bijkomend de kans om ICT & Media in het Engels te volgen (CLIL)

De school opteert er voor om één uur per week in te zetten voor ICT en media. ICT-vaardigheid is volgens het Europese referentiekader één van de dertien sleutelcompetenties voor de 21e eeuw. ICT is een (krachtig) leermiddel dat de verwerving van andere 21e eeuwse vaardigheden kan ondersteunen.

Tijdens deze lessen hebben wij aandacht voor vijf componenten.

 1. Het aanleren van basisbegrippen en functies van computers en netwerken.
 2. Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware (opbouw van informatiesystemen).
 3. Het kunnen omgaan met kantoortoepassingen zoals tekstverwerker, spreadsheets, presenteersoftware … Hierbij leert men ook op een ordelijke manier digitale data beheren.
 4. Het onderkennen van de voordelen en de risico’s van de sociale media. Veilig leren omgaan met de ‘nieuwe’ media (privacy –en veiligheidsaspecten).
 5. De basisprincipes van computationeel denken en handelen aanleren (de basiskennis van de onderliggende basiskennis van de digitale technologie).

Hoewel de school ervoor kiest de ICT-doelen te realiseren in een vak, zullen ze ingeoefend en verankerd worden door integratie in de andere vakken van de algemene vorming en de basisopties. Digitaal geletterd wordt een leerling niet door er één keer over te leren, maar door regelmatig de aangeleerde competenties toe te passen in de verschillende contexten.


In het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen wordt een nieuw vak in de basisvorming geïntroduceerd. Het wil de leerlingen op vier vlakken versterken.

- Het bijbrengen van financiële geletterdheid zodat zij als een bewust consument kunnen deelnemen aan de samenleving. (bv. door:

 • inzicht te verwerven over hoe reclame, sociale media … behoeftes creëert;
 • te leren budgettair verantwoorde keuzes te leren maken;
 • het belang van de sociale sector te onderkennen;
 • bij het consumeren ethische en duurzame keuzes leren maken; hoe bedrijven ethisch verantwoord kunnen ondernemen …) 

- Het verwerven van inzichten in maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen vanuit een sociaal en economisch perspectief.

(bv. het bespreken van mensen- en kinderrechten, analyseren van maatschappelijke kwesties, ecologische voetafdruk, uitdagingen omtrent mobiliteit en voedselgebruik, de impact van de overheid …

- De persoonlijkheidsvorming van de leerlingen ondersteunen door inzichten te brengen in de relatie met zichzelf en anderen.

 • het leren benoemen van gevoelens en gedachten;
 • keuzes leren maken (onderscheid emotionele, rationele en intuïtieve keuzes);
 • een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te ontwikkelen; zich een gezonde levensstijl aan te meten …)

- De nodige sociale, relationele vaardigheden ontwikkelen om op een gezonde kritische manier deel te nemen aan onze maatschappij.

(bv. de voordelen en de risico’s van de nieuwe media, het leren oplossen van conflicten, houdingen tegenover pesten en discriminatie …)

Opmerking:

Heel wat van die doelstellingen zullen ook aan bod komen in andere vakken. Zo zullen sociale en relationele vaardigheden ook in het klassenuur en in het vak godsdienst aan bod komen. Daar leren ze ook zich geëngageerd en kritisch op te stellen tegenover maatschappelijke problematieken (pesten, diversiteit, verantwoordelijkheid dragen …) 

In de lessen geschiedenis zal de leerkracht bepaalde maatschappelijke problematieken actualiseren en leerlingen hieromtrent kritisch laten nadenken. 

Het veilig leren beoordelen en omgaan met de nieuwe media krijgt o.a. aandacht in de lessen ICT en media.  De leerkracht Nederlands helpt leerlingen aan strategieën om informatie te analyseren, te verwerken en te presenteren. Onderwerpen die tot het vak ‘mens en maatschappij’ zullen wij gebruiken om de lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheden aan te leren.

Doordat heel wat doelstellingen van dit nieuwe vak in andere vakken overgenomen worden, verkiest de school om ‘mens en maatschappij’ te beperken tot 1 uur en daar de doelstelling rond financiële geletterdheid en burgerschap te realiseren.