Uw vragen - onze antwoorden
Hoe verloopt een intakegesprek? Op welke criteria baseert de school zich om mijn zoon/dochter bij een bepaald niveau in te delen? Mag ik als ouder uiteindelijk beslissen bij welke niveaugroep mijn kind de basisvorming mag volgen?
In een het gesprek peilen wij in de eerste plaats naar de studiehouding en de studieresultaten van uw zoon of dochter. Daarbij helpt ook de informatie die wij kunnen halen uit de baso-fiche. Op basis van onze wederzijdse bevindingen adviseren wij welk niveau het best bij uw profiel past. Het zijn de ouders die dan het laatste woord hieromtrent krijgen.

Kan een leerling in de loop van het schooljaar veranderen van niveaugroep?
Wanneer na verloop van tijd zou blijken dat uw kind in de verkeerde profielgroep terecht gekomen is, kan na een gesprek met directie en/of leerlingenbegeleiding beslist worden om te veranderen van niveaugroep.
De klassenraad kan ook (na de examens van Kerstmis bijvoorbeeld) adviseren om te veranderen.

Waarom werkt het IHKA met niveaugroepen?
Wij willen leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en wij vinden dat een leerling het best tot ontwikkeling komt in een homogene groep: leerlingen met ongeveer dezelfde studiecapaciteiten.
Het IHKA gelooft wel dat alle leerlingen evenwaardig zijn, maar niet gelijk (verschil in studiehouding, interesses ...)
In de verschillende keuzepakketten zitten dan wel leerlingen uit de verschillende niveaus. Daar zetten wij in op differentiëren om toch de leerlingen zo individueel mogelijk te kunnen begeleiden.

Wat bedoelen jullie met basisvorming?
De basisvorming zijn de vakken die alle leerlingen (van welke niveaugroep ook) krijgen.
Alle leerlingen moeten de basisdoelstellingen van de vakken uit de basisvorming halen om te slagen in da A-stroom.

Krijgen de leerlingen in de basisvorming dezelfde leerstof?
Alle leerlingen moeten de basisdoelstellingen van de basisvorming halen. Voor zij die iets meer kunnen, krijgen uitbreidings- of verdiepingsleerstof.

Worden de leerlingen voor de keuzeprojecten ook in verschillende niveaugroepen ingedeeld?
Voor de keuzeprojecten zitten de leerlingen uit de verschillende niveaugroepen. Door middel van differentiatie en co-teaching helpen wij de leerlingen zo individueel mogelijk vooruit.

Op welke manier worden de keuzeprojecten inhoudelijk samengesteld en gegeven?

De keuzepakketten zijn eigenlijk verkenningen van de basisopties die in het tweede jaar verplicht gekozen moeten worden.Hoe worden de keuzeprojecten geëvalueerd?
De keuzeprojecten zijn er in de eerste plaats om te zien of uw zoon of dochter geïnteresseerd is in de onderwerpen van de keuzeprojecten en of hij/zij hiervoor talent bezit. Deze keuzeprojecten zijn namelijk ook representatief voor de optiemogelijkheden van het tweede jaar.
Op de keuzeprojecten zal er niet alleen cijfermatig geëvalueerd worden, maar ook schriftelijke feedback gegeven worden. Op die manier kan de klassenraad het juiste advies voor het tweede jaar formuleren.
 
Kan een leerling tijdens het schooljaar zijn keuze voor een bepaald project veranderen?
Omwille van praktische redenen willen wij eraan houden dat leerlingen voor het hele schooljaar kiezen. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen wij een uitzondering op deze regel maken.

Wat wordt er bedoeld met remediëring, verdieping en verbreding?
Bij remediëring wordt de leerstof die door de leerling niet gesnapt wordt opnieuw uitgelegd en krijgt hij/zij nieuwe oefeningen om de basisleerstof in te oefenen.
Bij de verdiepingsdoelen verandert niet de leerinhoud, maar de gevraagde leeractiviteit (gedrag). De complexiteit wordt vergroot, de oefeningen worden op een moeilijker niveau verwerkt.
Bij de verbredingsdoelen wordt de leerinhoud van de basisdoelen uitgebreid met nieuwe begrippen en leerinhouden. Er komen meer oefeningen in gevarieerde oefenmodellen, maar het gedrag van het basisdoel blijft hetzelfde.

Is er in het eerste jaar ook ruimte voor remediëring in de basisvorming?
In elke les is er ruimte om te remediëren en te differentiëren. Alleen moet in de basisvorming de basisdoelen door iedereen gezien zijn.

Uw vraag is nog niet beantwoord? Mail gerust naar ihk.ardooie@sint-michiel.be